21/04/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 9 อ.วัดโบสถ์

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 9 อ.วัดโบสถ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 9 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการ โดยมี นางเฉลิมพร แสงมณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายเอกพงษ์ กุลเจริญ และนายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ การพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยผ่านกระบวนการประชาคม โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน

สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 9 รุ่นๆ ละ 110 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่าย และองค์กรต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละตำบลผ่านกระบวนการประชาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป.

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป