18/04/2024

นราธิวาส-ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

นราธิวาส-ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

พันเอก กําธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่ไปยังกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยม พบปะ สานสัมพันธ์สมาชิกศิลปาชีพ รวมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

ตลอดจนได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมสนับสนุนวัสดุโครงการศิลปาชีพ และถุงผ้าในกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิลปาชีพ ให้กับสมาชิก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร และสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน ณ วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พระองค์ทรงเห็นว่าในพื้นที่ ตำบลภูเขาทองมีฝนตกชุก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทุกวัน และราษฎรในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง เป็นผู้อพยพมาจากภาคอีสาน

ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในด้านงานฝีมือเป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ การทอผ้า การปักผ้า และ การแกะสลักไม้ จึงทรงรับให้เป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม จะได้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว โดยกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ได้ดำเนินงานจัดทำชิ้นงานตามรายการสินค้า จากกองงานศิลปาชีพ สำนักพระราชวัง โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสานงานร่วมกับ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ดำเนินการเป็นผู้รวบรวมนำส่งไปยัง สำนักพระราชวังสวนจิตรลดา

จากนั้น พันเอก กําธร ศรีเกตุ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านไอร์ปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พบปะ สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ตลอดจนได้มอบเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร, พันธุ์แพะ, พันธุ์ไก่ และอุปกรณ์ ตามกิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตร การทำปศุสัตว์ และการทำประมง เพื่อเป็นการสืบสาน ต่อยอด ขับเคลื่อน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป