18/04/2024

ชุมพร -บรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.67

ชุมพร -บรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.67

โปรย บรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.67  เด็กเยาวชนสนใจร่วม 74 คน  ที่ วัดพรุใหญ่

วันที่ 2 เม.ย.67 เวลา 10.00น. ที่วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พระครูสถิตญาณประยุต (หลวงปู่บุญมี)เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่  ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.67         ได้รับเกียรติจาก   ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ชุมพรเป็นประธานในการเปิดโครงการ   บรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.67  เด็กเยาวชนสนใจร่วม 74 คน  ที่ วัดพรุใหญ่

นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ชุมพร กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 1 ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ให้ร่วมปรึกษาหารือถึงกิจกรรม ที่จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ หรือ 72 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ใน วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน คือวันพรุ่งนี้ ซึ่งได้ข้อสรุปจากการหารือว่าให้มี การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567 ขึ้น

เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง วัดพรใหญ่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกำหนดให้มีพิธีปลงผมเจ้านาคในวันที่ 1 เมษายน 2567 และทำพิธีบรรพชาในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ วัดพรุใหญ่ โดยการนำของพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้   1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนรู้สึกเคารพรัก หวงแหน ในสถาบันหลักของ ชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทำหน้าที่พิทักษ์ รักษาให้ดำรงอยู่ ตลอดไปด้วยความสำนึกในพระคุณ  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนภาค ฤดูร้อนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของศีลธรรม

สามารถนำหลักธรรมและกิจกรรมการ ค่าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เห็นคุณค่าของตนเอง สำนึกรักบ้านเกิด มีความรู้สึกรักและกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และผู้อาวุโส มีความรักสามัคคีในหมู่พวกและเป็นประชากรที่ดีของชาติ

ธนากร โกศลเมธ ราย งาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป