18/04/2024

ขอนแก่น-“สกร.” เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอ่าน”

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จ.ขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อขับเคลื่อนการอ่านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ นำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า  ที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมแห่งการอ่าน” เพื่อเทิดประเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 2567 โดยมีนายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สกร.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ร่วมกิจกรรม

 


นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” โดยทรงให้ความสำคัญกับการอ่านและการรู้หนังสือ และในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การอ่านเป็น “วาระแห่งชาติ” และกำหนดให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันรักการอ่าน” เพื่อขับเคลื่อนการอ่านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ นำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านในจังหวัดขอนแก่น ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยจัด โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่นสู่เมืองนวัตกรรมการอ่าน เพื่อเทิดประเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทศรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ใน วันที่ 2 เมษายน 2567

ปลูกจิตสำนึกเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน
โดยมีกิจกรรม การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายส่งเสริมการอ่านดีเด่น การจัดนิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การปล่อยคาราวานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี.

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป