18/04/2024

ตาก – กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ SPI แม่สอดจัดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ แม่สอด พบกับสินค้าราคาถูกมากมาย ลด 70-90%

ตาก – กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ SPI แม่สอดจัดงาน สหกรุ๊ปแฟร์ แม่สอด พบกับสินค้าราคาถูกมากมาย ลด 70-90%
ที่บริเวณ สวนพระพรหมเครือสหพัฒน์แม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก นายอำนาจ นันทหาร ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club Tak พร้อมนายจักรชัย จันทร์นิ่ม ผู้จัดการสาขา บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) สาขาอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สหกรุ๊ปแฟร์แม่สอด” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยก่อนพิธีเปิด มีการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สอด และนายอำนาจ นันทหาร ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club Tak กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดโครงการ จากนั้น นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุล และยั่งยืน คำว่า “MIND” กล่าวคือ การปรับอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ โดยให้ความสำคัญในการยกระดับทุกองค์ประกอบของภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วย หัวและใจ ของคนกระทรวงอุตสาหกรรม” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน )สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการ “สหกรุ๊ปแฟร์แม่สอด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 4 – 7เมษายน 2567 เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 14 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 5 ราย ผู้ประกอบการจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ 2 ราย ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 3 ราย และ ผู้ประกอบการจำหน่ายของใช้และของที่ระลึก 4 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าที่เป็นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและพื้นที่โดยรอบสวนอุตสาหกรรมแม่สอดได้จับจ่ายสินค้าในราคาที่ เป็นธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดตากและเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน/วิสาหกิจโดยรอบ ให้อยู่คู่กับสังคม/ชุมชนอย่างเป็นมิตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ///////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป