14/04/2024

กำแพงเพชร- เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

กำแพงเพชร- เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

ที่วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร เข้าร่วม พิธี โดยมีนายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 และมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดฯ กล่าวรายงาน ซึ่งทาง พระครูวชิรปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับ การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทาน พระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งมีการดำเนินงาน จัดตั้งเป็น กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีเด็กในชนบท อยู่ในครอบครัว ที่มีฐานะยากจนด้อยโอกาส อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ขึ้น ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ภายในจังหวัดกำแพงเพชร////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป