21/04/2024

นครนายก – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2567

นครนายก – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2567

ที่ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล สมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2567 โดยมีพันตรีวิเศษ ราชวิริยารักษ์ ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน นางสาวจันทนา วิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพครอบครัว ให้เกิดความเข้มแข็งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชนเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก รวมทั้งสิ้น 200 คน ภายในงานได้มีการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นการประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อระดมความคิดในประเด็นของสมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัว เพื่อสรุปประเด็นระดมความคิดเห็นของการจัดสมัชชาสตรี และครอบครัวจังหวัดนครนายกประจำปี 2567 ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก 4 อำเภอ ซุ้มกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ซุ้มกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานภายในจังหวัดนครนายก จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ พร้อมพวงมาลัย และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุท่ามกลางผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป