15/04/2024

ปราจีนบุรี-วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีเข้ารับประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ปราจีนบุรี-วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีเข้ารับประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมเจริญผล วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวิเชียร ถมจอหอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ดร.บังอร วิลาวัลย์ ประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับจ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานอาชีวศึกษาขนาดเล็กกลุ่ม 5


วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เดิมชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยมีการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 31 ปี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


คณะกรรมการประเมิน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผลงานวิชาการ และศูนย์บ่มเพาะ จากนั้นจ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ประธานอนุกรรมการประเมิน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้นคณะกรรมการประเมินได้ทำการประเมินเอกสาร หลักฐานและร่องรอยทั้ง 6 ด้าน เพื่อประกอบการพิจารณารางวัลพระราชทาน

 

//////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป