28/05/2024

ชุมพร –  เปิดการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ยิ่งใหญ่ตระการตา นักกีฬา 2,500 คนเข้าร่วม

ชุมพร –  เปิดการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ยิ่งใหญ่ตระการตา นักกีฬา 2,500 คนเข้าร่วม

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 เม.ย.67 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล และ อบต.กำนัน  ผญบ.70 ตำบลเข้าร่วม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมโลกได้มี การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการนี้ รัฐบาล ได้มีนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ทุกภาคส่วนจึงมีการบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมเมืองและชุมชนต่างๆอันประกอบด้วยประชากรทุกเพศ ทุกวัย ให้มีการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสุม กับอบายมุขและสิ่งเสพติด ทั้งยังเป็นการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความ เป็นเลิศ มุ่งสู่ระดับอาชีพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชุมพร และตระหนักถึงนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมของรัฐบาล จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา อุบจ.คัพ เยาวชน และประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชุมพร ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของ การเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและยาวชนได้มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ พัฒนาขีดความสามารถและทักษะด้านกีฬา

ทั้งนี้ได้กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2567 ถึงวันที่20 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร สนาม  กีฬากลางอำเภอหลังสวน สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าแซะ และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 ประเภท ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป ชายมีจำนวน 50 ทีม ประเภทประชาชนและอาวุโสมีจำนวน 45 ทีม กีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 3 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) มีจำนวน 12 ทีม ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) มีจำนวน 22 ทีม ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง มีจำนวน 5 ทีม กีฬาเปตอง ประเภทคู่ ประชาชนทั่วไป ชาย มีจำนวน 72 ทีม ประชาชนทั่วไป หญิง มีจำนวน 20 ทีม เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชายมีจำนวน 8 ทีม เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง มีจำนวน 4 ทีม

 

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุ่งเน้นที่จะยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดี แก่เยาวชน และผู้ที่รับชมเกมส์การแข่งขัน โดยได้รับความอนุเคราะห์ บุคลากรในการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร จำนวน 78 แห่ง ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันรวมประมาณ 2,500 คน

 

ธนากร โกศลเมธี รายงาน  0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป