19/05/2024

ขอนแก่น – “รองพันธ์เทพ” นำหน่วยงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับ ปชช. เมืองพล

การออกหน่วยบริการประชาชนให้บริการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชน

 

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 เม.ย.67 ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ม.2 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน โดยมีนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอพล,พร้อมด้วยพ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) ที่ได้มอบหมายให้ พ.อ.ณัฐพงศ์ กฤติธำรง หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย หน่วยแพทย์ พอ.สว.,นพ.ประวีร์ คำศรีสุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.พล,พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล และหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนหลายหน่วยงาน

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอพลมีกิจกรรม การรับบริจาคโลหิต ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เป็นต้น กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมสินค้า OTOP กิจกรรมตลาด สินค้าเกษตรของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอำเภอพล การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การบริการตัดผมฟรี การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การประกันตนและบริการอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อนำมาบริการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการในระดับจังหวัดไปบริการประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัดหลายหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการและบูทบริการประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวฝากกับประชาชน ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เรื่องปัญหาภัยแล้งซึ่งคาดว่าน้ำจะแล้งควรฟังข้อมูลจากทางกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำทั้งน้ำอุปโภค บริโภค และผู้ที่ทำการเกษตรต้องให้ความสำคัญและไม่ประมาท เรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันควบคุมสอดส่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องการสร้างความปองดองสมานฉันท์ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนมิให้เป็นเงื่อนไขสร้างความแตกแยก หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น จะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห่างไกลได้มีโอกาสได้รับบริการจากหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมกัน.

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป