21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ราษฎรบ้านแม่หาร จัดพิธีกรรมบวชป่าตามความเชื่อ ปลูกจิตสำนึกสร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ

แม่ฮ่องสอน-ราษฎรบ้านแม่หาร จัดพิธีกรรมบวชป่าตามความเชื่อ ปลูกจิตสำนึกสร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ
ราษฎรบ้านแม่หาร หมู่ที่ 4 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดพิธีกรรมบวชป่าตามความเชื่อ
โดย นายตุ๊ดตู่ มาลาศรีสมร ประธานเครือข่าย รสทป.หรือผู้นำทางกระเหรี่ยง ได้นำพี่น้องชาวกระเหรี่ยงพากันบวชป่า เพื่อสอนให้ลูกหลานช่วยกันป้องกันรักษาป่าและรำลึกถึงพระคุณของป่าที่ให้ชีวิตแก่มนุษย์ บนพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ กว่า 3,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังคงความเป็นผืนป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์
หมู่บ้านแม่หารเป็นหมู่บ้านแกนนำที่มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำลำห้วยแม่หารและลำห้วยแม่จ๋อน มาตั้งแต่ปี 2539 มีการจัดให้มีพิธีการบวชป่าเพื่อคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลป่าต้นน้ำลำธาร มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป