18/05/2024

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ปทุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ด้วยกระทรวงมหาดไทย

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x 11.75 นิ้ว (A4) จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป