24/06/2024

ชลบุรี-บางละมุงพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง สว. พบบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ชลบุรี-บางละมุงพร้อมรับสมัครเลือกตั้ง สว. พบบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย

วันที่ 20 พ.ค.67 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง (ชั้นล่าง) จ.ชลบุรี เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วงเช้าพบว่า มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 อำเภอบางละมุง ทยอยเดินทางมารับสมัครกันแต่ไม่มีความคึกคักมากนัก

ด้าน นายพิทยาภรณ์ กอแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อำเภอบางละมุง กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยพบว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามระหว่างการรับสมัครนี้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กกต. จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสมัคร และรอผลประกาศจาก กกต.กลางรองรับในอีก 5 วันหลังจากรับสมัครแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การสมัครชิงตำแหน่ง สว. แบ่งผู้สมัครออกเป็น 20 กลุ่มตามลักษณะของแต่ละอาชีพ-อัตลักษณ์ ซึ่งผู้สมัครเป็นคนเลือกสมัครเองว่า ต้องการจะสมัครในกลุ่มใด เนื่องจากในขั้นตอนการคัดเลือก หรือที่เรียกกันว่า “เลือกกันเอง” ผู้สมัครจะต้องถูกแบ่งไปเลือกกันเองตามกลุ่มอาชีพที่ได้ลงสมัครไว้แต่แรก โดยทั้ง 20 กลุ่ม มีดังต่อไปนี้

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง เช่น อดีตข้าราชการ อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 3.กลุ่มการศึกษา เช่น ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

4.กลุ่มการสาธารณสุข เช่น แพทย์ทุกประเภท พยาบาล เภสัชกร 5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก 6.กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย (SME) และ ผู้ประกอบกิจการอื่นๆ 10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากข้อ 9 11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม 12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตรกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

14.กลุ่มสตรี 15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นักกีฬา การแสดงและบันเทิง17.กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 20.กลุ่มอื่นๆ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป