24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เพิ่มทักษะอาชีพ การจัดดอกไม้แห้งให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีงานทำ เพิ่มโอกาสการหารายได้

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เพิ่มทักษะอาชีพ การจัดดอกไม้แห้งให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีงานทำ เพิ่มโอกาสการหารายได้
ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวว่า เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการจัดดอกไม้แห้งในงานพิธีต่าง ๆ ระยะเวลาจำนวน 30 ชั่วโมง โดยมี นางวาสนา สิทธิหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือในการประกอบอาชีพให้เข้มแข็งยั่งยืน
ทั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมือยวมใต้ ได้รับจัดดอกไม้งานมงคล และอวมงคล พื้นที่ตำบลแม่สะเรียง 2,000 บาท/ชุด นอกพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง 2,500 บาท/ชุด หากประชาชนท่านใดต้องการอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุฯ ติดต่อได้ที่ คุณเอมอร ชิงชัย ประธานกลุ่มดอกไม้ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โทร. 09 8809 6069
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป