24/06/2024

สระบุรี/สหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567”

สระบุรี/สหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567”

 

 
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนอนุบาลศาลแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567″เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไป

 

โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และสื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน กิจกรรมฐานการเรียนรู้การสหกรณ์ กิจกรรมนันทนาการและการตอบปัญหาชิงรางวัล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทรงพระราชทาน แนวพระราชดำริให้โรงเรียนต่าง ๆ จัดการสอนการสหกรณ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โดยเมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศได้

   

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์นักเรียน ระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาตามแนวคิดและวิธีการของสหกรณ์

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป