24/06/2024

โรงเรียนสาครพิทยาคาร สังคมพหุวัฒนธรรม จัดไหว้ครูในทัศคติอิสลาม

โรงเรียนสาครพิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมพระคุณครูในทัศนอิสลาม “ สาครพิทยาคาร สังคมพหุวัฒนธรรม “

 

โรงเรียนสาครพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตั้งอยู่ที่ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีนักเรียนจำนวน 246 คน นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคารส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ คิดเป็น 3.7 ของนักเรียนทั้งหมด การจัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมพระคุณครูในทัศนอิสลาม วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก โต๊ะอิหม่าม ( ผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำในพิธีทางศาสนาอิสลาม) และเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคาร ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้ให้ความสำคัญและเตรียมเสนอ UNESCO ให้พิธีไหว้ครู เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การจัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมพระคุณครูในทัศนอิสลาม ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพร้อมกันโดยปฎิบัติอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาของผู้นับถือศาสนาพุทธ และผู้นับถือสาสนาอิสลาม ภายใต้แนวความคิด “ สาครพิทยาคาร สังคมพหุวัฒนธรรม “

 

ดร.สินีนาฏ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่ทุ่มเท อบรมสั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคนดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และนักเรียนยังได้แสดงออกถึงการตอบพระแทนคุณครูเพื่อให้รู้สึกถึงพระคุณครูและความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน “การเป็นครู นักเรียน เป็นกันแล้วต้องเป็นชั่วชีวิตไม่มีวันเลิก”การจัดงานในครั้งนี้ภายใต้แนวความคิด “ สาครพิทยาคาร สังคมพหุวัฒนธรรม “ เป็นการหลอมรวมความหลากหลายในด้านเชื้อชาติศาสนา โดยนักเรียนของโรงเรียนสาครพิทยาคาร มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน เป็นอย่างดี การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งดีๆที่สร้าง ความรักความสามัคคีในโรงเรียน ในสถานศึกษา ที่ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข

 

นายบ่าว สายันต์ โต๊ะอิหม่าม ( ผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำในพิธีทางศาสนาอิสลาม) และเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคาร กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีในการจัดกิจกรรม ทุกศาสนาไม่มีข้อแบ่งแยก ในจังหวัดสตูลมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม 90% ของพื้นที่ การจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความรักระหว่างครูกับนักเรียนที่เกิดขึ้นตนเอง รู้สึกทราบซึ้งและประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนทั้งไทยพุทธและมุสลิมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้และดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข ทั้งในโรงเรียน และชุมชน
สพม.สงขลา สตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่พร้อมสนับสนุน ร่วมพลักดัน นโยบายของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.ไปสู่การปฎิบัติ เพราะการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การให้การศึกษาและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญ จากในโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป