24/07/2024

แม่ฮ่องสอน-เสริมเขี้ยวเล็บภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-เสริมเขี้ยวเล็บภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลักการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายจรูณ จิณะกันต์ ปลัดบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง นำกลุ่มเป้าหมายาเข้ารับการอบรม 3 อำเภอปกระกอบไปด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ ระบาดยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาไปสู่พื้นที่ตอนในอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก “ผู้เสพ” คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตาม
กฎหมาย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเรงรัดการปราบปรามยาเสพติดและป้องกันไมให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคคลที่เคยผ่านศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอสบเมย จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัด แม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************