21/07/2024

กาฬสินธุ์วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล

ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ 1,099 คน ร่วมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน รวม 1,099 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กม. (ประเภท Fun Run) แบ่งเป็นประเภทวีไอพี และประเภททั่วไป เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำรายได้นำเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทั้งนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

ซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และดำรงพระอิสริยยศ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน โดยด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในห้วงเดือนพฤษภาคม2566 ขึ้นทั่วประเทศ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป