21/07/2024

เชียงใหม่-โรงพยาบาลสวนปรุงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24

เชียงใหม่-โรงพยาบาลสวนปรุงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช รุ่นที่ 24 โดยนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้ นางภรภัทร สิมะวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน, ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และอนุสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, คณาจารย์ผู้สอน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสวนปรุงจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24 เพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการและการดูแลสุขภาพจิตให้ครอบคลุมในพื้นที่ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์
มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ รพศ/รพท/รพสต.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, พยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์, อาจารย์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลฯ ในเขตสุขภาพที่ 1-3


นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป