16/06/2024

ชัยภูมิ สกู๊ป @cyp05 – สพม.ชัยภูมิ เปิดเวทีปีแห่ง“เสริม สร้าง สุข” สร้างโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม

ชัยภูมิ สกู๊ป @cyp05 – สพม.ชัยภูมิ เปิดเวทีปีแห่ง“เสริม สร้าง สุข” สร้างโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม

 

//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 37 โรงเรียน โดยภายใต้การบริหาร ของ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ซึ่งได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงาน ดังวิสัยทัศน์ “สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง” มีรูปแบบการพัฒนาจัดการศึกษาของสำนักงานเขต สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้รูปแบบแนวคิด “NEW AIM+LAM MODEL” ซึ่งต้องการให้ -(สุข)ผู้รับบริการมี ความสุข -(สำเร็จ)โรงเรียนมีคุณภาพ เขตเป็นเลิศ นักเรียนดี และ (ปลอดภัย) การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“NEW AIM+LAM MODEL” เป็นกระบวนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ขั้นที่1 วิเคราะห์บริบท (Area analysis = A) ขั้นที่ 2 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Internal educational assurance system =I ) และ ขั้นที่3 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ (Masterpiece=M)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังได้มีนวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ “เสริม สร้าง สุข” หรือ +LAM ดังนี้
*เสริม (L+) -เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss Recovery) ,
*สร้าง (A+) -ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) , *สุข (M+) -ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform)

ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ ยังได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบในการจัดสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาให้สอดรับนโยบายเร่งด่วน สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้เชิญ นายนพดล กาญจนางกูร ผอ.โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มานำเสนอผลการบริหารจัดการของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตามวิสัยทัศน์ “โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้รูปแบบ “อารยวิถี” นำพาสู่มาตรฐานสากลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบ “อารยวิถี” หมายถึงแนวทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีทั้งหมด 7 แนวทาง ที่เรียกว่า “SCLAPVA” ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน 2)พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 3)ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 4)เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 5)ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน 6)พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่สนับสนุนการจัดการศึกษา และ 7)สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยมีวงจรคุณภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อน SCLAPVA อันประกอบด้วย 1)ร่วมระดมความคิด 2) ร่วมวางแผน 3) ร่วมดำเนินงาน 4)ร่วมติดตามประเมินผล 5)ร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 6)ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ
การดำเนินการจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 3 ด้าน ทั้งด้านที่ 1) ด้านการศึกษา นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2) คุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ (มีพัฒนาตน พัฒนาการทำงาน และการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม) และ 3) ด้านความสามารถพิเศษ และที่สำคัญส่งผลให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกทั้งผู้เรียนยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

จึงมีความมุ่งหวังในการนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้ดีและมีคุณภาพผ่านระบบบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอบสนองเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อพฒนาองค์กร สถานศึกษา ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สืบไป

 

////ชาตรี ทวีนาท ขตว.ชัยภูมิ 0816611757

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป