20/07/2024

กาฬสินธุ์สายบุญทั่วทุกสารทิศแห่ทำบุญวิสาขบูชาสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ภูปอ

สายบุญและคณะศรัทธา ชาวพุทธ นักท่องเที่ยว จากทั่วสารทิศ กว่า 3 หมื่นคน ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์พระครูอิทพัฒคุณ (หลวงปู่ล้วน) พร้อมร่วมสรงน้ำ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ภูปอ พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และร่วมบริจาคทำบุญต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่วัดอินทรประทานพร ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 นายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายประมวล ศรีดาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ นางสาวปอลจิต นาถมทอง ปลัดเทศบาลตำบลภูปอ และคณะกรรมการดำเนินงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวพุทธ นักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์พระครูอิทพัฒคุณ (หลวงปู่ล้วน) พระครูอิทพัฒคุณ (หลวงปู่ล้วน) ในงานประเพณีสรงน้ำปิดทองพระพุทธไสยาสน์ภูปอ

และทำบุญฉลองสมโภชเจดีย์พระครูอิทพัฒคุณ (หลวงปู่ล้วน) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีประชาชน ชาวพุทธ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศกว่า 3 หมื่นคนร่วมงานอย่างคึกคัก
จากนั้น นายวิรัช พิมพะนิตย์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้ร่วมงานทำบุญ นำดอกไม้ ธูปเทียน สักการะ พระพุทธรูปโบราณ “ปางไสยาสน์” คือพระพุทธไสยาสน์ภูปอ สมัยทวารวดี จากนั้นร่วมปิดทองและสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทำบุญบริจาค ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะเป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำปิดทองพระพุทธไสยาสน์ภูปอ และทำบุญฉลองสมโภชเจดีย์พระครูอิทพัฒคุณ (หลวงปู่ล้วน) ดังกล่าว


นายวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า ประเพณีสรงน้ำปิดทองพระพุทธไสยาสน์ภูปอ และทำบุญฉลองสมโภชเจดีย์พระครูอิทพัฒคุณ (หลวงปู่ล้วน) โดยชาวตำบลภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ และตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ 2 ตำบล ได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของพุทธศาสนิกชน ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และการดำเนินชีวิตแก่สังคมไทย อันเป็นหลักในการพัฒนาชาติ ตามหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดมั่น ในการปกครองประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


ด้านนายประมวล ศรีดาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ วัดอินทรประทานพร ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอ และเทศบาลตำบลนามะเขือ เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของวันวิสาขบูชา โดยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก ประกอบกับวัดอินทรประทานพร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ “ปางไสยาสน์” คือ พระพุทธไสยาสน์ภูปอ อันเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน ชาว จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ สร้างกุศล น้อมนำหลักธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม


“นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้กำหนดขึ้น 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 โดยวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นวันทำบุญฉลองสมโภชเจดีย์ พระครูอินทพัฒนคุณ หรือหลวงปู่ล้วน วันที่ 2 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมขนน้ำขึ้นภูปอ จุดบั้งไฟ กลางวันชมหมอลำและรำวงย้อนยุค ตอนเย็นมีพิธีบวงสรวง รำถวายพระพุทธไสยาสน์ภูปอ และวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายต้นดอกเงิน เวียนเทียนรอบ สรงน้ำปิดทอง พระพุทธไสยาสน์ภูปอ โดยมีมหรสพสมโภชตลอดวัน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป