22/07/2024

9 มิถุนายน 2566ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

9 มิถุนายน 2566ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2541 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อตั้งขึ้น กกต. ต้องฟันฝ่าวิกฤตการณ์ปัญหาอุปสรรคนานัปการ ด้วยความทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในหลัก “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” จัดการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การควบคุมดูแลพรรคการเมือง รวมถึงการให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่
9 มิถุนายน 2566 จึงได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาฯ ขึ้น ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงองค์พระพรหม ณ บริเวณ
ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีสงฆ์ โดยถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องจตุปัจจัย
ไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดอาวุธวิกสิตาราม และในช่วงบ่ายเป็นการแถลงสรุปผลงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิด “เส้นทางการจัดการเลือกตั้ง
สู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จวบจนปัจจุบัน กกต. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งรองรับยุคดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น โดยให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote อำนวยความสะดวกในการแจ้งเบาะแสทุจริต ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด พัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริม
ความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยแอปพลิเคชัน Civic Education การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งที่โปร่งใส
และแม่นยำ ด้วยระบบ ECT Report รวมถึงการให้บริการทางสายด่วน 1444 จึงทำให้ทุกการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป