23/07/2024

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้


วันนี้(7 มิ.ย.2566) ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พจอ.ณรงค์ นกอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมด้วย นายชีวรัตน์ ศิลปรัตน์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นายปุณยวิทวิชญ์ ฝูงทองเจริญ ผู้แทนจากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนตำบลเขาดิน เข้าร่วมรับฟังฯจำนวนมาก


บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และได้ลงนามทำสัญญาร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินโครงการฯ ยกระดับการดำเนินโครงการฯ จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าคที่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 และเพื่อยกระดับ ตำบลเขาดินให้เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป