23/07/2024

กระบี่-อพท. เข้าหารือผู้ว่าฯกระบี่ เตรียมประกาศอำเภอคลองท่อม “น้ำพุร้อน แห่งที่ 2 ของโลก เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กระบี่-อพท. เข้าหารือผู้ว่าฯกระบี่ เตรียมประกาศอำเภอคลองท่อม “น้ำพุร้อน แห่งที่ 2 ของโลก เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการประกาศให้อำเภอคลองท่อมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพิเศษอย่างยั่งยืนว่า จากการ ได้เข้าพบนาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อปรึกษาหารือในการประกาศให้อำเภอคลองท่อมเป็นเมืองแห่งสปาหรือพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ 3 ข้อที่จะนำมาพิจารณาได้แก่ ต้องมีคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นเมืองเก่า เคยเป็นเมืองท่า เคยมีการค้า ซึ่งจะได้นำมาผนวกกับกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรม ที่มีชีวิตของทุกคน มีที่มาที่ไป มีอาชีพ

จึงนำมาผนวกกัน เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย ทรัพยากรมีการถูกบุกรุกหรือไม่ มีภัยพิบัติหรือไม่ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพก็ไม่ และการบริหารจัดการ หมายความว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มีศักยภาพ มีการร่วมกันดำเนินการขนาดไหน จังหวัดให้ความสำคัญหรือไม่ ท้องถิ่น ชุมชน มหาวิทยาลัย ภาคีทุกส่วนได้ให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใดที่จะร่วมกันขับเคลื่อน มีการเข้าถึงจริงหรือไม่ ความปลอดภัยจำนวนนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นผลการศึกษา 3 ด้าน มาคิดเป็นค่าเฉลี่ยต้องเกิน 75 % เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถ้าผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้านนี้แล้วก็จะมีการศึกษาทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการจ้างที่ปรึกษามาศึกษาถึงศักยภาพ และจะนำผลการศึกษามาขอความเห็นชอบจากบอร์ดหรือคณะกรรมการของอปท. เพื่อเข้าสู่การพิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยจะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ที่จะร่วมกันดีไซน์ภาพในอนาคตว่าต้องการให้คลองท่อมเป็นเมืองสปา รูปแบบใด ต้องมาร่วมกันทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ขึ้น ซึ่งเมื่อได้แผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะเป็นการทำร่วมกันในการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา สามารถที่จะงบประมาณในการขับเคลื่อนได้
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้แก่ น้ำตกร้อน สระมรกต และน้ำพุร้อนเค็ม ภายใต้แนวคิดคลองท่อมเมืองสปา

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป