24/07/2024

นราธิวาส-ป.ป.ช. นรา ร่วมกับเครือข่าย STONG ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างถนน คสล. งบ กว่า 4 ล้านบาท

นราธิวาส-ป.ป.ช. นรา ร่วมกับเครือข่าย STONG ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างถนน คสล. งบ กว่า 4 ล้านบาท

ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรณีงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช. นราธิวาส นำโดยนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายอิรฝัน บินนิเลาะ ประธานโค้ชชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 5 – 0022 สายเปาะเตะ หมู่ที่ 6 ชุมชนเฉลิม ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส


จากการเข้าตรวจติดตามสังเกตการณ์ ณ เทศบาลตำบลต้นไทร และพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ดำเนินโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 4,753,000 บาท โดยโครงการกำหนดปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตร.ม. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก มี หจก.อิราฟัต ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2566 เริ่มต้นสัญญา 2 มี.ค.2566 สิ้นสุดสัญญา 29 มิ.ย.2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน แบ่งเป็น 2 งวดงาน ปัจจุบัน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงานภายในระยะเวลาตามสัญญา และมีการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ ป.ป.ช. นราธิวาส ได้สุ่มตรวจสอบความกว้าง ความหนา และรูปแบบรายการก่อสร้าง เบื้องต้นพบว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้มีคำแนะนำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังติดตามต่อไป
“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ช่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป