22/07/2024

ตาก – กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด “ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน”

ตาก – กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด “ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน”

กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้ โครงการ เซ็นทรัล ทำ นำโดย นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส นายราชพฤกษ์ อุบลศรี ผู้อำนวยการภูมิภาค สายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล สานความร่วมมือนโยบายเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ส่งมอบการสนับสนุนและพัฒนาตัวอย่างการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน รับมอบการสนับสนุน โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน, ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รวมถึงกลุ่มศิลปินอาสาจากวง Playground ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ตาก นายอำนาจ นันทหาร ประธานบิสคลับภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งรวมมูลค่าการสนับสนุน ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน กว่า 3,000,000 บาท สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชมกว่า 300 ครัวเรือน
พิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่สังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการอยู่รอดของป่าไม้ ที่มีตัวแปรสำคัญที่คือ “น้ำ” ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน เรื่องการฟื้นฟูป่าและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด โดยร่วมมือกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นกำลังหลักสำคัญ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล ให้การสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายภูมิปัญญา, ฝายชะลอน้ำ และฝายสำรองน้ำเพื่อการเกษตร ไปแล้วทั้งสิ้น 17 ฝาย รวมมูลค่า 3,513,880 บาท ช่วยเหลือชุมชนไปแล้วกว่า 300 ครัวเรือน ด้วยการสนับสนุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ลดการกัดเซาะพังทลายของดินและใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนตลอดจนทำการเกษตร, สนับสนุนอาชีพเกษตรกร ด้วยการสร้างโรงเรือนเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ส่งต่อไปยัง กลุ่มธุรกิจในเครือ อาทิ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด และ ท็อปส์มาร์เก็ต สาขาโรบินสันแม่สอด ที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดตาก เป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยให้ชาวบ้านมีช่องทางกระจายผลผลิตออกไปสู่ตลาดได้มากขึ้น”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า “การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งสำหรับชุมชนบ้านห้วยปลาหลด เป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ามูเซอ เดิมทีดำรงชีวิตด้วยการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นขาย ซึ่งทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ดินเสื่อมสภาพ และแหล่งน้ำไม่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชุมชน และมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ เช่น กาแฟอาราบิก้า ทดแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทั้งตั้งตลาดมูเซอเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นช่องทางหนึ่งในการนำรายได้สู่ชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป่าและประกอบอาชีพวนเกษตร จนปัจจุบันพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงกลายเป็นตัวอย่างของคนปลูกป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน”
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบการทำกาแฟ รวมถึงสาธิตสูตรเมนูกาแฟ (Coffee) และ เครื่องดื่มอื่นๆ (Non Coffee) ซึ่งมีขายเฉพาะที่ร้าน Good Goods ร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการ “เซ็นทรัลทำ” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและต่อยอดการฝึกอาชีพให้แก่คนในชุมชนเพิ่มเติมอีกด้วย
//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป