21/07/2024

สมุทรสงคราม- ประชุมคณะทำงานด้านการปเลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

สมุทรสงคราม- ประชุมคณะทำงานด้านการปเลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

วันนี้(8 มิถุนายน 2566)นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการปเลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด รายงานปริมาณการปล้อยก๊าซเรือนกระจากของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหลักการของ GPC ได้มีการกำหนดประเภทการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจำออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ Basic จังหวัดสมุทรสงคราม มีการปล่อยก๊าซฯ เท่ากับ 537,689 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า คิดเป็น 2.78 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อหัวจำนวนประชากรของจังหวัด และ 2.การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรดับ Basic+จังหวัดสมุทรสงคราม มีการปล่อยก๊าซฯ เท่ากับ 621,892 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า คิดเป็น 3.22ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อหัวจำนวนประชากรของจังหวัด
จากนั้นที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น และการวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการกำหนดเป้าหมายฝนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภายในปี พ.ศ.2573
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป