20/07/2024

สุโขทัย-เทศบาลตำบลเมืองบางขลังรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)

สุโขทัย-เทศบาลตำบลเมืองบางขลังรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)

เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยนายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง และนายวิทยา เกษรพรหม ปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เข้ารับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชนบ้านคลองแห้ง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองบางขลังยังได้รับรางวัลประเภทชุมชนคุณภาพจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนางนันทพร ภู่รพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ 130 รางวัล แบ่งเป็นชุมชนปลอดขยะ จำนวน 71 รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 59 รางวัล และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 80 รางวัล ซึ่งผลจากการดำเนินงานมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 9,490.29 ตันต่อปี ลดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะจำนวน 788.10 ตันคาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งทางชุมชนเทศบาลตำบลเมืองบางขลังได้ทำผลงานเป็นที่น่ายกย่องจนได้รับรางวัลในครั้งนี้


นอกจากนี้ทางคณะเทศบาลฯได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ จากการเสวนา เรื่อง”ทำอย่างไร…ถึงจะเป็นชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ” โดยผู้แทนจากชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางให้เหมาะสม กับบริบทของพื้นที่ จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศ เครือข่ายชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ คือส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการจัดการขยะของพื้นที่และระดับประเทศให้มีทิศทาง และแนวโน้มที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม มุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน ประกอบด้วย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป