23/07/2024

พัทลุง-กรมพลศึกษาจัดประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดพัทลุง

พัทลุง-กรมพลศึกษาจัดประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดพัทลุง

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ “มโนราห์” โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา ,นายจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา ,นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม , ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันทน์
ผู้ช่วยอธิบดีกรมพลศึกษา ,ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา ,นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง , นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ,นางพรเพ็ญ แป๋วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการผู้ตัดสิน ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุงกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง จัดประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ “มโนราห์” ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ และนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ก่อเกิดความรู้ ความรัก ความภูมิใจ ความผูกพันในภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ของตน เป็นการเผยแพร่และปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางนันทนาการของชาติให้แก่เด็กและเยาวชน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางนันทนาการของท้องถิ่นภาคใต้ โดยการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้แบ่งประเภทออกเป็น 2 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆศาสตร์ของโนรา ร่วมตัดสินพร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ สร้างอาชีพ และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา มีภาระกิจในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ อย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นการแสดงอัตลักษณ์อย่างทรงคุณค่า อันเป็นการดึงดูด ความสนใจให้ประชาชนได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ สำหรับ”โนรา” (Nora) หรือ “มโนราห์” นั้นเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นศาสตร์การร่ายรำของไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นั้นแสดงให้เห็นถึงบทบาทอันเข้มแข็งของชุมชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการและรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมดังกล่าวไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งคณะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้ SofPower เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม ความมั่นคงและการสร้างเกียรติภูมิ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเช่น อาหาร ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปหัตถกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืนตลอดไป

สำหรับผลรางวัลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทุนส่งเสริม 45,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม �30,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม �20,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 10,000 บาท ได้แก่ คณะมโนราห์นํ้าเพชรศิลป์ถิ่นพัทลุง จังหวัดพัทลุง

-รางวัลการออกพรานดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง
-รางวัลท่ารำดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง
-รางวัลบทและการร้องกลอนสดดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง
-รางวัลการแต่งกายดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง
-รางวัลลูกคู่ดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา
-รางวัลความเป็นเอกภาพดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรา Nora Pura จังหวัดพัทลุง
-รางวัลเครื่องดนตรีประเภทปี่ดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา
-รางวัลเครื่องดนตรีประเภทกลองดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา
-รางวัลเครื่องดนตรีประเภททับดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศกรมพลศึกษา พร้อมทุนส่งเสริม 2,000 บาท ได้แก่ คณะโนรานาทวีศิลป์ถิ่นทักษิณา จังหวัดสงขลา

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป