22/07/2024

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดมสมอง (Focus group) ประเด็นการเพิ่มมูลค่าส้มโอขาวใหญ่

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดมสมอง (Focus group) ประเด็นการเพิ่มมูลค่าส้มโอขาวใหญ่
ที่โรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมระดมสมอง (Focus group) โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2568-2570 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เภสัชกรหญิง พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายงานการจัดถึงการจัดทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมระดมสมอง
ทั้งนี้ เพื่อนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปส่งเสริมกลไกความร่วมมือการบูรณาการทำงานในพื้นที่ เพื่อเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อทำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อวน.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศและกลไกระดับจังหวัด ซึ่งเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม หรือ “อว.ส่วนหน้า” 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็น Focal Point ทำหน้าที่ประสานขับเคลื่อนและรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน อวน. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามเป็น 1 ใน 20 จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็น อว.ส่วนหน้า จากการนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้จังหวัดนำชิ้นงานไปพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดยมีโจทย์ที่ได้รับการคัดสรรจากปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั่นคือ การเพิ่มมูลค่าส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป