21/07/2024

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีรณรงค์เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีรณรงค์เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่14 มิถุนายน2566 ที่ บริเวณลานด้านหน้าห้างสุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท แหล่งชุมชนเมืองสระบุรี โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์


นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญเนื่องจากโรคนี้ มีแนวโน้มการระบาด ในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเด็กนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 14 ปี รองลงมาคือ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กโต และผู้ใหญ่ ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก มีการระบาดกระจายไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัด และอำเภอการกระจายของโรค เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องป้องกันโดยการกำจัดลูกน้ำ ในแหล่งที่มีน้ำขังอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมขบวนเดินรณรงค์ตามตามโครงการเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน มีความตระหนักและมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


ทั้งนี้ วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ต้นเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออก

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป