22/07/2024

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดกิจกรรมประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดกิจกรรมประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครนายกรมเย็น 77 ปี ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแนวทางที่กำหนด

โดยบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและปลุกจิตสำนึก ได้รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนครนายก มาเป็นผู้แนะนำให้ความรู้ ในการป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดให้มีทักษะชีวิต และมีจิตสำนึกที่ดีไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป