22/07/2024

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 – 2565

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 – 2565

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25632565 และเสวนาวิชาการในหัวข้อ ทิศทางการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้ง ปี 2566”
โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้เกียรติร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.0012.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 – 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

​​การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 13 และผู้ที่สนใจ ได้รับฟังแนวความคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเมืองการปกครอง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทย ภายหลังการเลือกตั้งปี 2566 ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

ในการนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเอกสารวิชาการรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ โดยสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดใหม่อีกด้วย

​​ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการสัมมนาวิชาการ จาก ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.เจษฏ์โทณะวณิ นักวิชาการ
ทางกฎหมาย ในหัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ภายหลังการเลือกตั้งปี 2566”

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป