22/07/2024

ตราด-เด็กไม่จมนํ้า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนป้องกันเด็กจมนํ้า อบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านไม้รูดฯ

ตราด-เด็กไม่จมนํ้า โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนป้องกันเด็กจมนํ้า อบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านไม้รูดฯ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.00น.วันที่ 17 มิถุนายน 2566 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด เป็นประธานเปิดในพิธีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนป้องกันเด็กจมนํ้า นายพนม สมบัติบูรณ์ ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านไม้รูดฯได้กล่าวรายงานถึงโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมนํ้า นางสาวเด่นนภาพ หงษ์วิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนและทีมงานวิทยากรนําโดยนายขันติภัทร์ กาหวัง หัวหน้าทีมงานจากสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดร่วมกับสว่างบุญเขตอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯจํานวน 235 คน

ตามที่คณะกรรมการพบว่าเด็กเสียชีวิตของเด็กไทย สาเหตุหลักมาจากการจมนํ้า ซึ่งช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้ามากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด อายุระหว่าง 1-9 ปี ทางองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมนํ้า จึงให้การสนับสนุนร่วมกับโรงเรียนบ้านไม้รูดฯซึ่งตําบลบ้านไม้รูดมีคลองมีแหล่งนํ้าและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจํานวนหลายแห่งที่เด็กสามารถลงเล่นนํ้าได้

อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีนํ้าท่วมขังในระดับสูง โดยเด็กและผู้ปกครองไม่ตระหนักถึงอันตรายของการเล่นนํ้าและไม่ถูกวิธีช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนํ้าดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดร่วมกับโรงเรียนบ้านไม้รูฯได้เห็นความสําคัญจึงร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยชีวิตนักเรียนได้ฝึกทักษะและความรู้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักและสามารถเอาชีวิตรอดและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางนํ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีมาตรฐานสากลในการฝึกอบรมโครงการฯเป็นเวลา 2 วัน 17-18 มิถุนายน 2566 ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป