22/07/2024

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ณ วัดรัตนานุภาพ จ.นราธิวาส

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ณ วัดรัตนานุภาพ จ.นราธิวาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อร่วมทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ถวายเพลพระสงฆ์ และถวายปัจจัย ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นใจ

โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พบปะเยี่ยมเยียน มอบความห่วงใย และให้กำลังใจ “ป้านิ่ม” นางประทุม นักทอง หญิงแกร่ง แห่งอำเภอสุไหงปาดี พร้อมทั้งสอบถามถึงอาการ ตลอดจนความเป็นอยู่ โดยปัจจุบันป้านิ่ม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้รับการใส่ขาเทียม ซึ่งป้านิ่มมีกำลังใจที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปรับสภาพเข้ากับขาเทียมทั้ง 2 ข้างได้เป็นอย่างดี ป้านิ่ม กล่าวว่า ทุกวันนี้พอใจกับความสุขที่ได้อยู่ดูลูกหลานเติบโต และชีวิตในปัจจุบัน ทั้งยังขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์เหมือนตนอีกด้วย

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมทำบุญ ถวายเพลพระ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มาพบปะพี่น้องประชาชนไทยพุทธ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนไทยพุทธ ไม่อพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเพิ่ม รวมทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และประชาชนไทยมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญ เพื่อเป็นการมอบความห่วงใยสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” แนวทางตามโครงการพระราชดำริ เป็นการปฎิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยมุ่งหวังมิให้เกิดการละทิ้งถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่ จชต. รวมถึงการเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อการพึ่งพาตนเอง สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนกลับมายังถิ่นฐานเดิม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป