26/07/2024

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่สะเรียง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออก อาเซียน (ASEAN Dengue Day)

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลตำบลแม่สะเรียง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออก อาเซียน (ASEAN Dengue Day)
ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายสงกรานต์ นิธิศดํารง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงาน “วันไข้เลือดออก อาเซียน (ASEAN Dengue Day)” ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1.2 แม่สะเรียง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 9 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
จากข้อมูลระบบรายงานเฝ้าระวัง 506 กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7มิถุนายน 2566 มีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 17 ราย ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 231 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และข้อมูลจากงานระบาดวิทยาและเครือข่ายสุขภาพอำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 11 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด 12 ราย อัตราป่วย 21.66 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต และในปี 2566 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงจำเป็นอย่างยิ่งในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป