26/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ รวมจำนวน 500 คน

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ รวมจำนวน 500 คน

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2024 มิถุนายน 2566ระหว่างเวลา 08.30 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 201
ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ผู้สมัคร
ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่น
คำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

สามารถตรวจดูรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป