21/07/2024

ชุมพร – กอ.รมน.ชุมพร ปลูกฝัง เยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ชุมพร – กอ.รมน.ชุมพร ปลูกฝัง เยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=36l0kUuKLSk[/embedyt]

เมื่อ 20 มิ.ย. 66 พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) เป็นประธานในกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติด้านชุมชน คุณธรรม การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน ” ประจำปี 2566 กำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอุปนิสัยความรักและความภูมิใจใน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน และนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยกำหนดนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ของโรงเรียนประจำจังหวัด, ประจำอำเภอ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 สถานศึกษาๆละ 2 คน รวม 30 ค น ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ชั้น 3 รร.ศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีผลการตัดสินการประกวดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ร.อ.มานพ กัลยา รอง หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ช.พ., น.ส.นวพร  จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และนางฉัตรปวีน์ ถิรณิชารุจศิริ นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ดังนี้  1) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  นายกฤตยชณ์  รอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปะทิววิทยา อ.ปะทิว    2)ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นางสาวเทธิดา  ภู่สาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนนิรมลชุมพร อ.เมืองชุมพร  3) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย (3 รางวัล) นางสาวพิมพ์ชนก  ยงค์สุรีย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนนิรมลชุมพร อ.เมืองชุมพร  4) ผู้ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวสิริวิมล  พิทักษ์วงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปะทิววิทยา อ.ปะทิว  และ ได้รับรางวัลชมเชย นายณัฐวุฒิ  คงประจำ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ตำบลท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร  สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ มีศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, ผอ.รร.ศรียาภัย,ผอ.รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา), รอง ผอ.รร.เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) และครูที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าประกวด ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ช.พ.จะได้รายงานผลการตัดสินให้ ผวจ.ช.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ. ทราบ เพื่อมอบโล่,เงินรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับผู้ได้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในการประชุมกรรมการจังหวัด ประจำเดือน ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป