19/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566

​​2. กรณี นายษณกร กี่สิ้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

​​3. กรณี นางสาวอมรรัตน์ แย้มพุ่ม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

​​4. กรณี นางกมลพร ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14เมษายน 2566

​​5. กรณี นายศิริไพบูลย์ วัฒณงศ์ชัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

​​6. กรณี นายสุทธิศักดิ์ สุทธิศักดิ์สุนทรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

​​7. กรณี นายทองหล่อ แหล่งสนาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566

​​8. กรณี นายสงบ ดูสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566

​​9. กรณี นางวัฒนา ศรีฟอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

​​10. กรณี นางสำราญ ชารีผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20เมษายน 2566

​​11. กรณี นายสมโภช เสารส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

​​12. กรณี นายอำนวย ศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

​​13. กรณี นายนิกร พานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนได้แก่นางสุภัค ตาดี

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่
นายศิริพงษ์ กิจดำเนิน

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้แก่นายดุลยนัย ยมดำ

​​4. นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
พันตำรวจเอก เกษม วงศ์ทอง

​​5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายณรงค์ สีคุณ

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายมะโนด พานทอง

​​7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายสมบัติ อังกาบ

​​8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายกล้าหาญ สนทนา

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายสุรเดช ลิสันเทียะ

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายขวัญโดม หนูขาว

11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายประสิทธิ์ ลดโต

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวจอมขวัญ ชัยรัตนพิพัฒน์

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นางสาวณรงค์ สูงปานเขา

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป