24/07/2024

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ จชต.

เมื่อวานนี้ (22 มิถุนายน 2566) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 พร้อมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายประมุข ลมุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในหลายเรื่องหลายประเด็น หลายๆข้อที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ศอ.บต. ก็ได้นำไปปฏิบัติ ในส่วนของภาพรวมของ ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ล่าสุด ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือคนไทยและนักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ สาธารณรัฐซูดานกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคนไทยในมาเลเซีย ซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆของคณะกรรมการที่ปรึกษาในการช่วยกันขับเคลื่อนร่วมกับ ศอ.บต. ถือว่ามีความสำคัญ


เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรณีเหตุการณ์ขบวนนักศึกษาแห่งชาติที่ชูประเด็นประชามติแยกดินแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีความไม่สบายใจและกังวลใจเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันและต้องแสวงหาทางออกในการอยู่ร่วมกัน เป็นประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาต้องร่วมถกกันในการเคลื่อนตัวในมิติเชิงสังคมจิตวิทยาเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ต่อไป


สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่ให้ความเห็นในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ รวมทั้งให้คำปรึกษา เสนอแนะ การปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน จากหลากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการอิสลาม อิหม่ามประจำมัสยิด ผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสตรี หอการค้า และอื่นๆ หลากหลายองค์กร เพื่อวางแผนงานการหนุนเสริมภารกิจงานของ ศอ.บต. ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายรัฐบาล

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป