21/07/2024

กาฬสินธุ์ ปปช.กาฬสินธุ์แถลงผลงานไตรมาส3เดินหน้าป้องกันการทุจริต

กาฬสินธุ์ ปปช.กาฬสินธุ์แถลงผลงานไตรมาส3เดินหน้าป้องกันการทุจริต


สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของคณะผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ.กาฬสินธุ์ และผลการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบ 3 เดือน ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566) ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมรับฟัง


โดยได้ดำเนินงานด้านภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต 10 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนต่างๆ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนในการในการเข้าเรียนในสถานศึกษา, การจัดกิจกรรมยกย่องคุณธรรม จริยธรรม, การยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การขับเคลื่อนและติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต แก้ไขปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ, การขับเคลื่อน STRONG Mobile Clinic หรือคลินิกสุจริต, เฝ้าระวังการทุจริตตามมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก, เฝ้าระวังการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย,ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และติดตามเรื่องที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ


สำหรับผลการดำเนินการภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 85 เรื่อง, ในส่วนเรื่องไตร่ในความรับผิดชอบมีจำนวน 47 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง อยู่ระหว่างกาดำเนินการ 37 เรื่อง ทั้งนี้ในส่วนผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566- 22 มิถุนายน 2566 มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 61 เรื่อง ดำเนินการยุติ 53 เรื่อง อยู่ระว่างดำเนินการ 8 เรื่อง

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป