22/07/2024

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก อนุมัติให้กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมฯ วันที่ 25 พ.ค. – 23 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อสร้างเครือข่ายระดับผู้บริหาร ในการพัฒนาและบูรณาการความร่วมมือจากทุกองค์กรในทุกภาคส่วน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และเป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และพร้อมที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหา เป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยคุกคามที่เกิดขึ้น


โดยในพิธีปิดการอบรมฯ คุณภารดี วรเกริกกุลชัย ในฐานะเป็นประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก ได้กระทำพิธีมอบธงชาติไทย จำนวน 500 ผืน ให้กับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยทหาร ตำรวจ หมู่บ้าน และโรงเรียนตามแนวชายแดน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงศูนย์รวมจิตใจของคนไทย อันหมายถึงสถาบันหลัก ได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่
ในโอกาสนี้ พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ว่าการจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ครั้งนี้ เพื่อขยายผลเป็นพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงสนับสนุน ในการป้องกันภัยรูปแบบใหม่

ซึ่งทุกท่านที่เข้ามารับการอบรมฯถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละและมีจิตอาสาพร้อมทำประโยชน์ต่อ ประเทศชาติและกองทัพบกเป็นเครือข่ายกิจการพลเรือน เพื่อความมั่นคงที่จะนำพาประเทศและประชาชนคนไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตสืบไป นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการออกร้านของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งมีโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมจัดบูธนิทรรศการแจกจ่ายผักปลอดภัยไร้สารพิษ อาทิ บวบ ผักบุ้ง มะเขือเทศ แตงกวา ต้นหอม ผักคะน้า และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนที่มาร่วมงาน ในนามตัวแทนของกองทัพภาคที่ 3

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป