25/07/2024

สมุทรสงคราม-คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา จัดสัมมาและรับฟังความคิดเห็น การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

สมุทรสงคราม-คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา จัดสัมมาและรับฟังความคิดเห็น การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วันนี้(27 มิถุนายน 2566)ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564โดยมีนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ การบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องบถิ่นรูปแบบทั่วไป กล่าวรายงาน และนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม
การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้บริหาร,ปลัดและกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงครามทุกแห่งเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบละหนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางและวิธีการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดปัญหาการทักท้วง ลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด รวมทั้งป้องกันการถูกดำเนินคดีทางวินัย และถูกฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากหน่วยงานตรวจสอบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นแบะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป