24/07/2024

สระบุรี/พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

สระบุรี/พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา


ท่าน พระครูวินัยธร อุทัยวุฒิ นิติสาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านครัว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ให้แก่คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 26 คน ได้แก่ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 4 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 2 คน และธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 20 คน

ซึ่งทุกปีการศึกษาทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนตามนโยบายของทางคณะสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีในสังคม โดยมีนายธนชาต เจริญสุข ครูผู้ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษานำนักเรียนรับมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้.

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป