29/09/2023

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ปี 2023 มีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมจัดแสดงศักยภาพ กว่า 100 ผลงาน


ภายในงานแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมย่อยคือ 1. กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 12th Innovation Awards 2023) และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี (The 11th RMUTT Young Talent Innovators Awards 2023) 2. กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2566 3. กิจกรรมนิทรรศการจัดแสดงผลงานอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 4. กิจกรรมนิทรรศการจัดแสดงผลงานโครงการอพ.สธ .และงานบริการวิชาการแบบบูรณาการ 5. กิจกรรมนิทรรศการศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA) และ 6. กิจกรรมนิทรรศการจัดแสดงผลงาน Start Up


ด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน หรือ RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เป็นแม่งานหลัก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะสอดคล้องไปกับความเป็นราชมงคลธัญบุรี ทั้งวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รับความร่วมมือร่วมใจที่ดีจากคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอาจารย์ และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา นักศึกษา


ส่วน ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานอกจากนี้ยังมีโครงการ “การต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ Business Ecosystem สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup)” นิทรรศการศูนย์ CRIA ที่เป็นศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ (Center of Research, Innovation and Academic Promotion: CRIA) การ Pitching นวัตกรรมและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รวมถึงกิจกรรมรายย่อยอื่นอีกมากมาย

ซึ่งสิ่งที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้นนี้ เปรียบเหมือนพื้นที่ให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกัน ได้มาเจอกัน โดยเฉพาะด้านวิจัยและนวัตกรรม และคาดหวังว่าตลอดระยะเวลาที่จัดงานจะเกิดประโยชน์ จุดประกายไอเดีย เพื่อต่อยอด เพื่อเกิดเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

You may have missed