27/09/2023

เพชรบูรณ์-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 17 ติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 17 ติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 17 ประชุมติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการตรวจติดตาม การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในประเด็นการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรม มีการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในทุกๆด้าน ในส่วนประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับวัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ และได้ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –31 กรกฎาคม 2566) จังหวัดเพชรบูรณ์ พบผู้สัมผัสโรค จำนวน 3,008 ราย ได้รับการฉีดวัคซีนครบชุด จำนวน 2,456 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.64 ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบชุด จำนวน 552 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.35

นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 17 ยังได้ตรวจราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยโอกาสนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้นำเสนอปัญหาฝนทิ้งช่วงที่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบเพื่อร่วมกันเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 17 ลงพื้นที่ ติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้ งบประมาณของแผ่นดิน การใช้ประโยชน์สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการขอรับงบประมาณในการบำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภายในสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

You may have missed