25/09/2023

เชียงใหม่- งานแสดงมุทิตาจิต “ฮ้อยฮัก ฮ่วมใจ๋ เกษมสันต์ วันเกษียณ”

เชียงใหม่- งานแสดงมุทิตาจิต “ฮ้อยฮัก ฮ่วมใจ๋ เกษมสันต์ วันเกษียณ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน “ฮ้อยฮัก ฮ่วมใจ๋ เกษมสันต์ วันเกษียณ”แสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาญชัย ไชยพิศ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย นายโกวิท หมื่นทา ประธานอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาล ประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ในวันนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่ เมืองโบราณที่มีความเจริญมากกว่า 700 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านนา มีเขตการปกครองตนเอง อยู่ทางตอนเหนือของราชอาณาจักรสยาม ปัจจุบันยังปรากฎประตูเมือง และคูน้ำล้อมรอบตัวเมืองเก่าให้ได้ชม ชาวเชียงใหม่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะภาษาพูดที่อ่อนหวาน นุ่มนวล เป็นเอกลักษณ์ ผู้คนสุภาพเรียบร้อย มีความเป็นมิตร จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ได้บ่อย ๆ

ในส่วนของงานที่จัดขึ้นในวันนี้ นอกจากจะแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านแล้ว ยังเป็นวันแห่งการประกาศคุณงามความดี ที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทนอุทิศตนและเสียสละเป็นระยะเวลายาวนาน ท่านเหล่านี้ได้ฟันฝาอุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ มาได้ด้วยความทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังความคิดตลอดจนกำลังใจในการแก้ปัญหาเหล่านั้น จนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมา นำมาซึ่งความสำเร็จอันก่อเกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่พันจากการดำรงตำแหน่งข้าราชการในวันนี้ จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำไว้มาเป็นเวลานาน หรือสิ่งที่ท่านรัก หลายท่านในที่นี้ยังมีโอกาสช่วยงานในหน่วยงานของท่าน ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติในโอกาสต่อไป

นายชาญชัย ไชยพิศ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้รวมพลัง ร่วมมือ ร่วมใจกัน จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยขึ้นในวันนี้ และในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจํานวน 22 คน ผมก็เป็นผู้เกษียณอายุราชการเช่นกัน กระผมรู้สึกอบอุ่นใจ เมื่อเห็นชื่องานว่า “ฮ้อยฮัก ฮ่วมใจ๋ เกษมสันต์ วันเกษียณ” ที่มีความหมายถึงการร้อยความรัก ความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อจัดงานให้ผู้เกษียณอายุราชการมีความสุขเกษม

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและทางราชการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด แห่งประเทศไทย ในการสร้างวัฒนธรรมอันดี ขององค์กร เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างสมาชิกภายในองค์กร เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรอาวุโส ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของอนุบาลประจำจังหวัด แห่งประเทศไทย

 

วิภาดา/เชียงใหม่

You may have missed