24/07/2024

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี ผนึก สถาบันการอาชีวะพัฒนากำลังคนยกระดับคุณภาพการศึกษา

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี ผนึก สถาบันการอาชีวะพัฒนากำลังคนยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนากลไกการรับเข้าศึกษาต่อ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร


บรรยากาศในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้แทนนายกสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวแสดงความยินดี ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน และยกระดับคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี และสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ตกลงความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งเน้น 1.พัฒนาและยกระดับคุณวุฒิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2.พัฒนาและยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา 3.พัฒนาระบบและกลไกการรับเข้าศึกษาต่อและเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา 4.พัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

5.พัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูจาก มทร.ธัญบุรี และ 6.พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ขณะที่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้แทนนายกสถาบันการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นการพัฒนา ที่จะนำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

สนับสนุน การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพ ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการฝึกประสบการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาที่หลากหลาย และคาดหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วนี้ จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาประเทศ


รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า งานในวันนี้นับว่าเป็นเกียรติกับ มทร.ธัญบุรี อย่างยิ่ง ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 23 สถาบัน โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ให้เกียรติกับเราที่จะพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีโครงการใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ วันนี้ได้ทำอย่างเป็นทาง ในเรื่องแรกเป็นเรื่องของการโอกาสให้บุคลากรของสถาบันการ อาชีวศึกษา อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ พัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้นไป ทั้งระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก นอกจาก นั้นยังมีโครงการอบรมในเรื่ององค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะมีการถ่ายทอดร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา

ทั้งวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะสามารถได้มามีโอกาสมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยังร่วมกันที่จะมีโครงการที่จะนำ ความรู้ นำทักษะ ความเชี่ยวชาญของเราที่จะยกระดับขีดความสามารถของสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการบริการ ที่จะยกระดับโดยใช้ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาเราไปช่วยกันพัฒนา ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะร่วมกันผลิตบัณฑิต หรือผู้สำเร็จการศึกษาออกมามีคุณภาพและตรงกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป