25/09/2023

สระบุรี/ประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)จังหวัดสระบุรี “อำเภอสุขใจ พลังคน พชอ. สระบุรี”

สระบุรี/ประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)จังหวัดสระบุรี “อำเภอสุขใจ พลังคน พชอ. สระบุรี”


วันที่ 29สิงหาคม 2566เวลา08.30น. ณ โรงแรมพาร์ค อินน์ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีโดย นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม (พชอ.) “อำเภอสุขใจ พลังคน พชอ. สระบุรี ” พร้อมอบเกียรติบัตรชื่นชมผลการดำเนินงาน (พชอ.) ในปี2566 TED Talk “ฟันเฟื่องกับการขับเคลื่อน พชอ. มีผู้ได้รับรางวัลฟันเฟือง พชอ.ทั้ง13อำเภอและชมนิทรรศการ มีนายแพทย์ ประสิทธิ์ มั่งจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมประชุม


ด้วยการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ. ) ที่ผ่านมา พบว่ามีการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคประขาชน มีการขับเคลื่อนแก้ปัญหาประเด็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน อาหารปลอดภัย โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า covid 19 เป็นที่น่าชื่นชมว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส ดังกล่าวโดยประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นให้ความร่วมมือ มีนายอำเภอ


ทำหน้าที่ประธาน มีการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาร่วมแรงร่วมใจจนประสบความสำเร็จ การดำเนินงานอาจมีแผนงาน หรือกระบวนการทำงานแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้น เพื่อเป็นการทำงานที่ยั่งยืน และร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) ให้การสนับ สนุน ( พชอ.) ซึ่งทางจังหวัดยังคงอยากให้มีการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วน ในการขับเคลื่อนปัญหาพื้นที่
อยากให้ทุกอำเภอจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน ให้มีผลลัพธ์ร่วม ความสำเร็จร่วม ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาของพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

You may have missed