27/09/2023

ชลบุรี-รองผู้ว่าชลฯ เป็นประธานพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง

ชลบุรี-รองผู้ว่าชลฯ เป็นประธานพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง

วันที่ 30 ส.ค.66 นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง “ความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนเมืองพลูตาหลวง” Smart-Community Collaboration ณ แปลงที่ดิน 82 ไร่ ชุมชนเมืองพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง คุณสุกลภัทร ใจจรูญ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี คุณยอดชาย ถนอมสิงห์ ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จำกัด ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี

ด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนเมืองพลูตาหลวง) ขึ้น ณ แปลงที่ดิน 82 ไร่ ชุมชนเมืองพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งพื้นที่ ต.พลูตาหลวง สถาบันใช้แนวและกระบวนการของโครงการบ้านมั่งคงเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านอยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต โดยรวยมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออกทรัพย์นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ โดยบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาค หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง สถาบัน และขบวนองค์กาชุมชนจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนเมืองพลูตาหลวง) Smart-Community Collaboration ขึ้นในวันนี้

You may have missed